İlan Detay

Adecco - Sosyal Hizmet Uzmanı

İş Açıklaması

Adecco Group dünyanın önde gelen İK çözümleri şirketidir. Geleceğin herkes için işe yarar çalışma olanakları ile geleceğine inanıyoruz ve her gün 3,5 milyondan fazla adaya ulaşarak kariyer olanakları sağlıyoruz.

60 ülkeden yetenekleri geliştiriyor ve buna uygun isle bir araya getiriyoruz. Bir Fortune Global 500 şirketi olarak, örneklerle liderlik ediyor, ekonomileri besliyor ve daha iyi toplumlar inşa eden ortak bir değer yaratıyoruz.

Kapsayıcılık, girişimcilik ve ekip çalışması kültürümüz, Great Place to Work® - Dünyanın En İyi İşverenleri 2019 listesinde 11 numaraya oy veren 35.000 çalışanımızı güçlendiriyor.

Adecco Group AG'nin merkezi İsviçre Zürih'te bulunur ve SIX İsviçre Borsasında (ADEN) listelenir ve dokuz global lider marka tarafından desteklenir: Adecco, Adia, Badenoch + Clark,General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, and YOSS.


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Sosyal Hizmet Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.

 • Kadın Dayanışma Merkezine başvuran yararlanıcıların koruma risk değerlendirmesinden ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) de dahil olmak üzere koruma hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 • Türkiye’deki yasal ve sosyal haklar, sorumluluklar, TCDŞ, çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler, vb., güçlenme, sosyal uyum vb. konularda grup çalışmaları, farkındalık etkinlikleri düzenler ve uygular.
 • Merkezde çalışan ekip üyeleriyle tam bir işbirliğinde çalışır.
 • Göçmen ve mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının tespit ve değerlendirmesini yapar; bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirir.
 • Hizmet verilen alanlarla ilgili vaka yönetim sürecini yürütür.
 • Yararlanıcının ihtiyaç duyduğu her türlü konuda bireysel veya grup danışmanlığı sunar; ihtiyaç halinde yararlanıcıyı ilgili kurumlara yönlendirir.
 • İlgili diğer çalışanlarla sürekli koordinasyon ve işbirliği içinde çalışır.
 • Hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklarla çalışma ilkelerine uygun davranır.
 • Kadın Dayanışma Merkezinden hizmet alan tüm bireylerin güçlenmesi için geliştirilen programlara katılmasını sağlar ve ihtiyaç duyulan kurum dışındaki hizmetlere erişimine yardımcı olur.
 • Yararlanıcıları ve toplumu güçlendirme çalışmalarını yürütür. Yararlanıcıların güvenli bir biçimde sorunlarını çözebilmelerini sağlamak üzere yasal sistemlerden, olanaklardan, kurumlardan yararlanabilmeleri için tutum ve davranış kazandırma çalışmaları yapar.
 • Çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlar ve gerektiğinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütür; bu paydaşların haritalamasını günceller.
 • Yararlanıcıların koruma, istihdam, eğitim, sağlık, temel ihtiyaçlarya da diğer alanlardaki sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Gerektiğinde söz konusu kurumlar ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK, üniversiteler ile ilişki/iletişime geçer. Yararlanıcıları gerekli hallerde yönlendirme ile kurumlarla ilişkilendirir.
 • Mülteci hakları konusunda çalışmalarını ve gözlemlediklerini yasal boşlukların doldurulması için alan deneyimlerini yetkililere aktarır.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), YUKK’un Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Geçici Koruma Yönetmeliği, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik ve benzeri yararlanıcılara özel yasal düzenlemelerde tanımlanan hizmetlere erişimi sağlamak için bireysel güçlenme ve toplumsal güçlenme çalışmalarını yapar.
 • Sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlar, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşır.
 • İhmal ve/veya istismar ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olgularına yönelik sosyal koruma müdahalesini gerçekleştirir.
 • Sağlık hizmeti alan bireylerin ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirler ve uygular.
 • Yararlanıcıların var olan koruma sorunlarını önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet programları geliştirir, uygular ve değerlendirir.
 • Çocuk bakım elemanı ile birlikte çocuklar için eğitici, geliştirici programların geliştirilmesine destek verir.
 • Çocukların eğitim yaşamını izler ve gerekli hallerde okul ziyaretleri yapar.
 • Etkinlik ve bilgilendirme toplantı çıktılarının düzenli periyotlarla Merkez Koordinatörüne raporlar
 • Gönüllülük esasına dayanan çalışmaları koordine eder.
 • Risk altındaki grupların sosyal destek programlarına erişimini sağlar.
 • 18 yaş altı evlilik, gebelik, cinsel şiddet ve istismar gibi durumları yasal mevzuat ve standart çalışma prosedürleri çerçevesinde yetkili birimlere bildirir.
 • İzleme değerlendirme sürecine destek olmak için gerekli bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve düzenli olarak bağlı bulunan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu ve bağlı Derneğin belirteceği taraflarla paylaşır.
 • Yararlanıcılara yönelik belgelerin kişisel verilerin korunması kanununa uygun şekilde işlenmesi ve saklanmasından sorumludur.
 • İhtiyaca bağlı olarak zaman zaman gece vardiyalarında çalışması gerekebilir.
 • Hizmet sunumunda, hizmetten yararlananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranır.
 • Merkez Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirir .
 • Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesine Yönelik zorunlu eğitimlere katılır ve CSİÖ konusunda bilgi sahibidir.
 • Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize karşı koruma (CSİÖ) ve CSİÖ’ya ilişkin Altı Temel Prensip dahil olmak üzere, Davranış Kuralları ile ilgili en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını destekler ve teşvik eder.
 • Krizden etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik Politikasını destekler ve politika gereği, göçmen ve mülteciler tarafından geri bildirim mekanizmalarının güvenli bir şekilde kullanımını teşvik eder.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümünden mezun olmak,
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
 • Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında teknik bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
 • Güçlenme konusunda var olan destek mekanizmalarına ilişkin bilgi sahibi olmak (Tercih Sebebidir),
 • Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce dillerinden birini biliyor olmak (tercih sebebidir.),
 • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek
 • Dezavantajlı/kırılgan gruplarla (göçmen/mülteci, kadın, genç, erkek, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci vb.) çalışma alanında deneyim sahibi olmak
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Her türlü ayrımcılık, önyargı ve ötekileştirmeden uzak, etik ilkelere saygılı olmak,

Başvuru Koşulları

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • İstanbul ilinde (Sultanbeyli) ikamet veya yakın çevrede ikamet etmeye gönüllü olmak.
 • Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamak.

  “Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

Adecco, İşkur'un denetiminde 10.12.2019 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.” Adecco is a private employment agency under Turkey Employment Organization's authorization 442 licence number 10.12.2019. Adecco, İşkur'un denetiminde