İlan Detay

Arda Mühendislik - Muhasebe Ve Finans Uzmanı

İş Açıklaması

İşletmenin kalite ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin talimatlarını, kendi yürüttüğü iş süreçlerinde uygulanmasını sağlamak

Şahıslarla şirketimiz arasında bankacılık ve muhasebe işlemlerini yapmak.

Günlük nakit ödeme ve tahsilat planlarının yapılmasını sağlamak.

Finans kurumları ile tüm kredi işlemleri görüşülmesi ve işlemlerin yaptırılmasını, bankadaki varlıkların optimum düzeyde yönetilmesini sağlamak.

Satış ve satın alma süreçlerinde ödeme vadeleri ile ilgili planlama yapılmasını yapmak.

Firmanın nakit akış planların, bütçelerini hazırlanmak.

Firmanın tüm finansal tablolarını hazırlanmak.

Vadesi gelmiş ödemelerin tahsilatını yapmakla yükümlü olmak.

Şirket ödemelerinin düzenli takibi ve kontrolünü yapmak.

Şirketimizin günlük ve haftalık nakit girişlerini izlemekten, nakit bütçesini yapmaktan, bankalarda oluşan nakitleri yönetmekten, yatırımlar ve şirketin ihtiyacı olan kredilerini yönetmekten sorumlu olmak.

1475 sayılı iş kanununun 13. ve 14. maddelerince işten çıkarılanların ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesini sağlamak

Kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışmak.

Günlük nakit ödeme ve tahsilat planlarının yapılmasını sağlamak.

Finans kurumları ile tüm kredi işlemleri görüşülmesi ve işlemlerin yaptırılmasını sağlamak.

Satış ve satın alma süreçlerinde ödeme vadeleri ile ilgili planlama yapılmasını yapmak.

Firmanın nakit akış planlarının, bütçelerinin hazırlanmak. Firmanın tüm finansal tablolarını hazırlanmak,

Vadesi gelmiş ödemelerin tahsilatını yapmakla yükümlü olmak.

Şirket ödemelerinin düzenli takibi ve kontrolünü yapmak.

Şirketimizin günlük ve haftalık nakit girişlerini izlemekten, nakit bütçesini yapmaktan, bankalarda oluşan nakitleri yönetmekten, yatırımlar ve şirketin ihtiyacı olan kredilerini yönetmekten sorumlu olmak.

Şirket kasasını tutmaya ve yönetmeye, Yönetimin direktifleri doğrultusunda para almaya, para vermeye, çek ve senet tahsil etmeye, çek ve senet düzenlemeye yetkili olmak.

Arda Grup şirketlerine ait tüm hesaplara ilişkin finansal ve muhasebe işlemlerinin ay ve yılsonu hesap ve cetvellerini zamanında hazırlamak.

İşletmenin kalite ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin talimatlarını, kendi yürüttüğü iş süreçlerinde uygulanmasını sağlamak.

Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında Yönetime sunmak

Erp (Micro) Sistemine faturaları işlemek ve sistemi etkin olarak kullanmak

Sorumluluğundaki süreçlerle ilgili resmi kurum ve kuruluşların yayınladığı kanun, yönetmelik ve talimatları takip etmek.

GMY’nin yönlendirmesine göre işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarını yasal süresi içerisinde yapmak.

İstenildiğinde veya gerektiğinde muhasebe kayıtlarına ilişkin raporların çıktısını almak, kontrol ve onayiçin GMY’ye sunmak.

Verilen direktifler doğrultusunda bankalarla işletme arasındaki ilişkileri kurmaya tam yetkili ve sorumlu olmak.

İşletmeye giren ve işletmeden çıkan paraların takibinden, süresi gelmiş alacakların takip ve tahsil edilmesinden ve borçların ödenmesinden sorumlu olmak.

Bankalardan her ayın sonu itibarıyla hesap ekstrelerini alarak rapor olarak Yönetime sunmak.

Tedarikçi ödemeleri zamanında yapmak,

Ödemelerin cezaya girmemesini sağlamak.

Tüm muhasebe ve finansal konuları incelemek ve yönlendirmek.

Tüm personel maaşlarının koordineli ve zamanında ödenmesini sağlamak.

İş avansı talep eden personele uygunluk onayından sonra işlemlerini gerçekleştirmek.

Personel maaş banka talimatlarını hazırlamak, onaylatmak ve fax ile göndermekle sorumlu olmak.

Maaş ödeme listesini kontrol etmek.

Şantiye para taleplerini hazırlayarak, Yönetim onayını aldıktan sonra işlemleri gerçekleştirmek.

Yapılan ödeme ve tahsilatlarda, makbuzlara personelin görevinin, ödeme miktar ve mahiyetinin açıkça yazılmasını sağlamak.

Muhasebe defter kayıtlarını oluşturmak.

Faturayı mevzuatta yer alan unsurlara göre düzenlemek.

Muhasebe kaydı yapılan belgeleri kontrol etmek, eksik belge olması durumunda Yönetime bildirmek

Kullanılmamış fatura ve fatura yerine geçen belgelerin muhafazasını sağlamak

Mali tabloların hazırlanmasına yönelik hazırlık çalışmalarını yürütmek.

Bilanço, mizan, gelir tablosu düzenlenmesi için hazırlık çalışması yapmak.

Bilanço ve yevmiye kayıtları yapmak

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş kayıtları ve amortisman hesapları yapmak için tablo hazırlamak

Kurumlar vergisi beyannamesi ön hazırlığını yapmak

Beyannamenin verildiği tarih ve verginin ödenme dönemlerini dikkate almak.

KDV beyannamesi ön hazırlığını yapmak. Katma Değer Vergisi Kanununa göre indirilecek, ödenecek vedevreden /iade alınacak KDV tutarını hesaplamak.

Geçici vergi beyannamesi ön hazırlığını yapmak. Vergi Usul Kanununa göre BA-BS bildirimlerine esas olacak hazırlıkları yapmak, gerekli tüm mutabakatları yapmak.

BA-BS ve bildirilmesi zorunlu faturalar konusunda karşı taraf ile mutabakata varmak

Evrak ve defterlerle ilgili işlemleri yürütmek, dosyalama yapmak.

Dosyalama kurallarına göre dosyalanacak evrakı sınıflandırmak

Stoklara ilişkin tanımlamaları ERP sistemine işlemek.

Cari hesap kartlarını düzenlemek.

Muhtasar beyannamesi hazırlığını yapmak ve beyanname düzenlemek.

KDV 2 beyannamesini düzenlemek

Firmayla cari mutabakat yapmak

İhracat işlemleri ile ilgili faturaları kesmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin iktisat, muhasebe veya işletme/finans bölümlerinden en az lisans seviyesinde mezun olmak.

MS Office programlarını bilmek,

Mesleki Becerilere sahip olmak,

Yabancı dil bilmek (İngilizce),

Organizasyon tecrübesine sahip olmak,

En az 5 yıl şirket ve sektör tecrübesi bulunmak

Görev ve sorumluluk bilincine sahip olmak

Karar verme yeteneği, anlık sorun çözme, Sözlü ve yazılı anlatım becerisine sahip olmak

Muhasebe mevzuatına, Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar bilgisi, vergi mevzuatı, banka işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak,