İlan Detay

DR. NAZİF BAĞRIAÇIK KADIKÖY HASTANESİ - Kalite Yönetim Sorumlusu

İş Açıklaması

*Kalite amaçları, hedefleri ve politikalarının belirlenmesinde çalışır.

*Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği prosedür, talimat ve diğer dokümanların hazırlanması, süreçlerinin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak tanımlanmasını sağlar. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

*.İlgili birim / komiteler ile işbirliği yaparak doküman taslaklarını oluşturur, birimler tarafından gözden geçirilmesini sağlayarak yayına hazır hale getirir. *Yayına hazır olan dökümanların yayınlanmasını ve takibini yapar.

*Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği dokümanların muhafazasını ve uygunluğunu kontrol eder.

*Kalite dokümantasyon sisteminin ilgili birim ve komitelerle işbirliği içinde gerektiğinde revizyonlarını yaparak, güncelliğini sağlar.

*Yeni dokümantasyon tasarılarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun tespiti ve kontrolünü sağlar.

*Dış kaynaklı yardımcı dokümanların takibini ve kontrolünü sağlar.

*Yayınlanan tüm prosedür ve talimatları uygulamaya geçirir, uygunsuzluk tespitinde düzeltici önleyici faaliyet açar ve takip eder.

*Komitelerin oluşturulmasını ve faaliyetlerinin devamlılığını sağlar. Komite çalışmalarına üye olarak katılır.

* Kalite indikatörlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesinde çalışır. Bölümü ile ilgili kalite indikatörleri konusunda ilgili kayıtları tutar.

* Belirlenen indikatörlerin hedeflere göre istatistiksel metodlarla değerlendirilmesi ve sonuçlarının birimlere ve kalite konseyine raporlanmasını yapar.

* Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir.

* Personelin kalite ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için destek olur.

* Kurumun yayınlamış olduğu hasta güvenliği ile ilgili politika ve prosedürlere uyar ve bu konudaki uygunsuzlukları raporlar.

* Kalite Eğitim Planlarının hazırlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlar.

*Beklenmeyen olayları takip eder ve belirli periyotlarla analiz ederek iyileştirme planlarını Hastane Yönetimine sunar.

*Kurum risk yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesinde görev alır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • *Öğrenim Durumu: Lisans düzeyinde üniversite, tercihen sağlık bilimleri

    *Deneyim: Kalite Yönetim sistemleri dokümantasyon uygulamasında bulunmuş. Kalite yönetim sistemi uygulanan tercihen akredite bir hastanede en az 2 yıl çalışmış.

    * Eğitim: Hastane içi oryantasyon eğitimi, bölümüyle ilgili sertifikalı kurslar ve hizmet içi eğitimler

    * Bilgi: Bilgisayar

    *Beceri: İnsan ilişkileri ve iletişimde başarılı olmak. İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak. Problem çözme ve alternatif çözüm yolları üretme becerilerine sahip olmak Gelişmiş planlama ve organizasyon becerilerine sahip olmak.