İlan Detay

ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş. - Bakım Onarım Mühendisi

İş Açıklaması

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak, Yüksek Gerilim Tesis Sorumlusu belgesine sahip olmak, konusu ile ilgili literatürü izleyebilecek, makine/ tezgah yatırımlarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilmek, bilgisayar bilmek; sosyal ilişkileri iyi yürütebilecek nitelikte olmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Entegre Yönetim Sistemi Politikası ve Hedeflerini benimsemek, tüm bölüm personeline duyurmak ve işlerliğini sağlamak,
 • Üretim ve Bakım faaliyetlerini yönetmelikler, politika ve hedefler doğrultusunda yürütmek ve yönetmek,
 • Çalışma şartlarını iyileştirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının işletmenin bütününde uygulanmasını ve iş güvenliği koruyucu malzemelerin kullanımını takip etmek,
 • Yıllık Bakım Planını hazırlamak ve periyodik koruyucu bakımlarım yapılmasını sağlamak,
 • Bölümlerden gelen Arıza İş Emirlerine göre Bakım-Onarım programlarını hazırlayıp uygulatmak,
 • Arızi duruş sayı ve sürelerinin minimumda tutulmasını sağlamak,
 • Bakım ve arızalarla ilgili istatistiksel verileri tutmak/ tutulmasını sağlamak,
 • Önemli Enerji Kullanımlarını (ÖEK) doğru belirlemek, tüketimlerini takip etmek, beklenen tüketim seviyesinden sapmaları izlemek, önlem almak,
 • Özellikle ÖEK Operatörlerine enerjinin etkin ve verimli kullanılması konusunda destek vermek, kılavuzluk etmek,
 • Alt yapı ve yardımcı tesisler (yangın, elektrik, su, topraklama, paratoner, filitrasyon bacaları vb) ile iş makinalarının kontrollerini ve yasal muayenelerini yaptırmak ve takip etmek,
 • İmalat Şefinin verdiği İş Emirleri doğrultusuna üretim programını yapmak ve üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Mamüllerin müşteri şartnamelerine göre belirlenen kalite seviyesinde üretilmesini ve kalite seviyesinin iyileştirilerek korunmasını sağlamak,
 • Mamül tanımlama ve izlenebilirliğini kontrol altında tutmak,
 • Iskarta ve teknik fire miktarlarını izlemek ve iyileştirme çalışmaları planlayıp uygulamak,
 • Hammaddelerin yanısıra, İmalat yardımcı malzemeleri ve Bakım onarım yedek parça stoklarının asgari miktarda temin edilmesini sağlamak,
 • Üretim ve Bakımda kullanılan ölçü aleti, cihaz ve ekipmanların kalibrasyonunu takip etmek, kalibrasyonsuz kullanımı önlemek, kalibrasyon süresi dolan ve kalibrasyonu bozulan cihazları Kalite Kontrol ve Güvence bölümüne bildirmek,
 • Yatırım çalışmalarında ilgili bölümlerle işbirliği içinde olmak,
 • Tasarruf tedbirlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Bakım Onarım ve İmalat faaliyetleri ile ilgili prosedür, talimat, şartname ve görev tanımlarını hazırlamak,
 • Yönetim Sistemlerine ait dokümanları takip etmek, dokümanlara uygun hareket etmek ve gerekli kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak,
 • Bölümü ile ilgili tüm dokümanlar ile kalite kayıtlarının dosyalanmasını, sürelerine göre arşivlenmesini ve süresi dolanların imha edilmesini sağlamak,
 • Çalışma talimatları ile tezgah/ cihazlara ait Kullanma ve Bakım Talimatlarının ilgili yerlerde bulunmasını ve talimatlara uygun çalışılmasını sağlamak,
 • Bölüm personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, oryantasyon ve işbaşı eğitimlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 • İç Tetkik Planına uymak,
 • Sistemde veya sistemin işleyişinde herhangi bir uygunsuzluk, risk veya iyileştirme fırsatı tespit ettiğinde Düzeltici Faaliyet talep etmek, risk/ fırsat ve öneri bildiriminde bulunmak,
 • Çalışanlardan gelen önerileri değerlendirerek, amirine aktarmak,
 • Faaliyetleri esnasında doğal kaynak sarfiyatını en aza indirmek, enerji verimliliğini arttırıcı, tasarrufa yönelik, çevreyi koruyucu ve atık azaltıcı tedbirler almak, alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Enerji Verimliliği Genel Talimatı ile Çevre Genel Talimatına uygun hareket etmek,
 • Acil durumlarda Acil Durum Planı ve Talimatına uygun hareket etmek,
 • Amirinin uygun gördüğü toplantı ve eğitimlere katılmak,
 • Topluluk içi ve dışı şirketlerle, resmi kurum ve kuruluşlarla diyalog içinde olmak.